Protectors hantering av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi har ett stort fokus på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med principer om sekretess, integritet, tillgänglighet och hållbarhet. Vi på Protector hanterar dina personuppgifter varsamt och i enlighet med tillämplig lagstiftning, såsom Dataskyddsförordningen (GDPR) och myndigheternas föreskrifter.

 

Vår behandling av personuppgifter genomförs av våra kompetenta medarbetare som får kontinuerlig utbildning i behandlingen av integritetsskydd och behandling av personuppgifter. Vi tar detta på stort allvar och säkerställer bland annat att våra professionella system uppdateras och är tillräckligt säkra. Vi skickar inga personuppgifter såsom personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.

 

Det är endast ett liten personkrets som behandlar och har tillgång till känsliga personuppgifter i våra system. Fysiska dokument med känsliga personuppgifter förvaras inlåsta på säker plats när de inte behandlas av utsedda och berörda medarbetare. Alla anställda i Protector omfattas av tystnadsplikt, både mot personer utanför bolaget, men också internt, mellan kollegor. Tystnadsplikten fortsätter att gälla även sedan medarbetarens anställning hos oss har avslutats.

 

Om det skulle förekomma brott mot integritetsskyddet som mycket sannolikt kan utgöra en risk för den registrerades rättigheter kontaktar vi den berörda personen och vid behov aktuell myndighet i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Den här informationen om hur vi behandlar personuppgifter revideras löpande. Aktuella uppdateringar finns på den här webbplatsen.

 

Hur och varför vi använder personuppgifter i vår verksamhet

Protector behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ge våra kunder försäkringstjänster. När du interagerar med oss delar du med dig av dina personuppgifter och annan information om dig. Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund eller ersättningsberättigad och att administrera de försäkringsavtal som våra kunder har tecknat med oss. Vi använder din information i vår verksamhet, både för att kunna administrera dina försäkringar och skador och för att kunna skapa nya försäkringar som kan erbjudas dig. Vi anpassar våra produkter och utvecklar och förbättrar våra försäkringar och vår service.

 

Protectors målsättning

Protector strävar efter att vara transparenta och att vara tydliga med vilka uppgifter som vi samlar in från dig. Vi vill också vara tydliga med hur vi använder denna information. Genom att vi har sammanställt informationen på den här sidan får du kunskap om när, hur, varför och till vad vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du skall vara trygg med att vi skyddar din information.

 

Vilka uppgifter är personuppgifter?

Personuppgifter är sådan information om dig som direkt eller indirekt kan hänföras till din som enskild person. Vi på Protector gör allt vi kan för att skydda din integritet. Det gör vi genom att vi behandlar dina personuppgifter varsamt och genom att vi vidtar vid var tid lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder. Vi sparar och behandlar endast uppgifter som är nödvändiga och som vi har laglig rätt eller skyldighet att spara och behandla.

 

Vilka personuppgifter behandlar Protector Försäkring?

Det varierar vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar eller samlar in, och det beror på i vilken egenskap vi har kontakt med dig. Det påverkas också av vilken försäkringsprodukt hos oss som berörs och varför du är i kontakt med oss. Vi kan komma att behandla olika personuppgifter, men bara då det är nödvändigt för vår verksamhet, då vi har laglig grund för detta, eller då vi är skyldiga att behandla informationen. Nedan följer ett antal exempel på situationer då vi kan komma att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar inte alltid samma kategori av personuppgifter och vi behåller inte uppgifter som vi inte behöver behandla i det enskilda fallet:

 

Generell information:  

Generell information behandlas av oss bland annat för att vi ska kunna identifiera dig som kund, för att vi ska kunna ge bästa möjliga service, för att du ska få svaren du söker och för vi ska kunna reglera skador och kunna göra utbetalningar av försäkringsersättning.

 

Personuppgifter och uppgifter som berör dig som individ:

Det kan exempelvis vara fråga om administrativa uppgifter såsom ditt namn, din adress, e-postadress, telefonnummer, registreringsuppgifter på ditt fordon, om du tillhör en viss grupp, eller hur du helst vill bli kontaktad av oss. Det kan också vara fråga om information från myndigheter, såsom personnummer, uppgifter om körkortsbehörighet eller vilken adress som du är folkbokförd på.

 

Uppgifter som berör finansiell information:

Till exempel kontonummer till din bank, kreditupplysning eller annan betalningsinformation.

 

Information om försäkringar och försäkringsskador:

Den här kategorin omfattar uppgifter som behövs för att vi ska kunna ingå ett försäkringsavtal och kunna reglera skador eller betala ut ersättning. Det kan röra sig till exempel om uppgifter om försäkrad risk och försäkringsomfattning, eller om information om tidigare eller pågående skador. Det innebär bland annat att vi kan behöva följande uppgifter, beroende på vilken försäkring som är aktuell (nedan är icke uttömmande exempel på uppgifter som vi kan behöva samla in):

  • Fastighetsförsäkring/Bostadsrättsförsäkring: fastighetsbeteckning för byggnad, byggnadstyp, ålder och egenskaper, taxeringsuppgifter, information om renovering, skick, hyresförhållanden, larm eller lås, information om föreningen, antal nyttjanderättshavare.
  • Fordons-eller trafikförsäkring: registreringsnummer, egenskaper såsom fordonets ålder, typ och märke, körsträcka, skick, etc.
  • Företagsförsäkring: information om rörelsen, vem som är firmans verkliga huvudman, omsättning, antal anställda, etc.
  • Olycksfallsförsäkring: information om skola/verksamhet, hälsoinformation.
  • Information om aktuell skadehändelse: händelseförlopp, vittnesuppgifter, underlag från myndighet såsom polis och räddningstjänst, kvitton, fotografier.
  • Information om tidigare skadehändelser: när en skada inträffar kan vi komma att gå igenom försäkringstagarens skadehistorik, både hos Protector och i det gemensamma skaderegistret (GSR), där vi kan finna information om  skador som har anmälts till andra försäkringsbolag.
  • Uppgifter om tredje part, vilka följer av dennes anknytning till en försäkring, till exempel en förmånstagare.
  • För information om vårt bruk av cookies, se vår cookiepolicy. Länk här .

 

Behandling av känsliga personuppgifter

Protector kan komma att behöva behandla känsliga personuppgifter. Sådana uppgifter kan innehålla information som rör enskilds hälsa såsom: tidigare hälsostatus, aktuellt hälsotillstånd, information om funktionsnedsättningar eller skador, information om medicinska behandlingar, pågående medicinering, med mera.

 

Vi kan också komma att behandla känslig information som rör brottslighet: såsom information om rättsliga förfaranden som berör enskild, information som berör försäkringsbedrägeri, oklara försäkringsfall eller information som vi behöver inhämta för att förhindra penningtvätt eller annan regelefterlevnad.

 

Andra sådana känsliga personuppgifter kan vara information om facklig tillhörighet, när försäkringstagarens rätt till ersättning beror på dennes medlemskap i arbetstagarorganisation.

 

Protector kan också komma att behandla inspelningar eller fotografier

Det kan förekomma att Protector spelar in samtal mellan den som ringer oss och våra medarbetare och samarbetspartners. Vi kan också komma att spela in samtal när vi ringer dig. Vi behandlar också andra uppgifter som vi får del av vid din kontakt med Protector, såsom till exempel e-post, kontakthistorik, brev och IP-adresser.

 

Uppgifter som kommer från andra organisationer eller externa källor

Protector kan komma att inhämta uppgifter från andra parter, såsom myndigheter eller inhämta information som är allmänt tillgänglig, t.ex. via Internet. Vi kan också få uppgifter från våra samarbetspartners.

Hur samlar vi in dina personuppgifter

När du kontaktar oss i egenskap av försäkrad, försäkringstagare eller skadelidande får vi ofta uppgifter direkt av dig. Men det kan också vara så att din motpart, eller försäkringstagaren, om du är medförsäkrad, eller en gruppföreträdare kontaktar oss och lämnar information. Kommunikationen kan ske till exempel genom att du ringer oss eller skickar e-post eller ett vanligt brev.

 

Vi kan också komma i kontakt med någon annan part som lämnar uppgifter till oss, såsom en entreprenör eller en bärgningsfirma i samband med skada.

 

Du kan också lämna spår, s.k. ”cookies” när du besöker vår hemsida eller fyller i uppgifter över Internet. Du kan läsa mer om cookies: här.

 

Vi kan också komma att inhämta information från sociala plattformar, såsom LinkedIn, eller från allmänt tillgängliga webbplatser, såsom allabolag.se, etc.

 

Protector kan också komma att kontakta föreningar, gruppföreträdare eller arbetsgivare, för att exempelvis inhämta register över medlemmar eller medarbetare för att säkerställa att du tillhör en krets som kan teckna en specifik försäkring, eller om du omfattas av den försäkrade kretsen som kan vara berättigad till skadeersättning.

 

Vi kan också kontakta leverantörer, finansbolag, producenter eller liknande aktörer, för att administrera en viss försäkringslösning eller hantera någon specifik försäkring som är kopplad till en samarbetspartner.

 

Protector kan också inhämta information från avtalspartners, andra försäkringsgivare, myndigheter eller vårdgivare. Detta gäller inte minst när vi ska administrera skador och utreda endera partens rätt till försäkringsersättning.

 

Vilka levererar vi personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om sådan skyldighet följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Vi kan i vissa fall lämna ut personuppgifter till tredje part om personuppgiftsregelverket tillåter detta.

 

I vissa fall är det nödvändigt för oss att lämna ut personuppgifter om dig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som försäkringstagare. Detta gäller till exempel vid specialistvärderingar hos rådgivande läkare vid personrelaterade försäkringar, samt vid besiktningar eller reparationer. När vi lämnar ut personuppgifter till tredje part, informeras den registrerade om utlämningen i enlighet med regelverket.

 

Om det är nödvändigt för oss att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Protector Försäkring. Detta för att säkerställa dina rättigheter och för att skydda din integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från oss omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

 

Vad använder vi personuppgifter till?

Protector behandlar personuppgifter i syfte att bedriva försäkringsverksamhet och för att kunna erbjuda marknadsmässiga försäkringslösningar och högsta möjliga service, både för försäkringstagare, förmedlare och skadelidande.

 

Liksom du har kunnat se ovan finns några huvudsakliga ändamål för behandlingen. Protector ingår, distribuerar och administrerar försäkringslösningar. För att kunna identifiera våra kunders behov, skaderisker och rätten att ingå försäkringsavtal med oss behöver vi behandla personuppgifter. Vi behöver kunna fastställa rätt pris beroende på vad som försäkras, för att kunna fastställa vilken omfattning, vilket försäkringsbelopp och vilken självrisk som ska gälla enligt avtalet.

 

Vi har också vissa lagliga skyldigheter som kommer med verksamheten, vilka vi måste uppfylla.

 

Vi behandlar uppgifterna i vår verksamhet för att kunna administrera försäkringsavtalet och för att kunna reglera skador, samt för att kunna erbjuda produkter, tjänster och service och för att kunna informera våra kunder och kommunicera med de parter som berörs av försäkringsavtalet. För den som företräder en näringsidkare, en juridisk person eller ett företag gäller att vi behandlar personuppgifter för att kunna identifiera företrädare och se att rätt information når fram till rätt person inom den aktuella organisationen.

 

Vi kan också komma att behandla personuppgifter i marknadsföringssyfte, då vi erbjuder produkter och tjänster. Om vi behandlar uppgifter för marknadsföring kan uppgifterna komma att behandlas av oss i tre år efter att en kundrelation har upphört.

Försäkringsgivare som Protector säkerställer riskspridning genom att återförsäkra risker. Vi kan därför komma att sammanställa och utge information för att själva kunna teckna återförsäkring, eller för att begära ut ersättning från sådan försäkring.

 

Vi kan komma att behandla personuppgifter för att du ska kunna få erbjudanden om tjänster som är relaterade till våra försäkringar från våra samarbetspartners.

 

Vi kan behandla personuppgifter för att utveckla försäkringsverksamheten och våra produkter och för att höja kvaliteten på vår service, för att utmana oss själva och för att anpassa våra försäkringar och tjänster, samt för att genomföra analyser av våra prestationer. Vi kan komma att använda automatiserade analysverktyg för att förbättra vår service.

 

Protector behandlar personuppgifter och analyserar dem för att kunna ta fram statistiska underlag. Sådant underlag kan användas för att vi ska kunna beräkna och bedöma risker och för att kunna utveckla våra erbjudanden och produkter.

Som försäkringsgivare kan Protector komma att behandla personuppgifter för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering. Vi kan också behandla personuppgifter för att utreda, förebygga och förhindra försäkringsbedrägerier. Protector kan även behandla personuppgifter i syfte att utvärdera olika risker, till exempel av kommersiell natur.

 

Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att rapportera till myndigheter och för att fullgöra vår lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt, till exempel till Finansinspektionen, Skatteverket, Integritetsskyddsmyndigheten och andra myndigheter.

Vi kan komma att analysera besökares beteende på vår hemsida. Det gör vi för att göra hemsidan ännu mer användarvänlig och för att skapa bättre lösningar.

 

När vi behandlar personuppgifter använder vi oss så långt som är möjligt av anonymisering eller pseudonymisering så att individer inte kan bli identifierade enbart baserat på den lagrade informationen.

Vilka behandlingsgrunder använder sig Protector Försäkring av?

Gällande lagstiftning anger vilka grunder som utgör laglig behandling av personuppgifter. Protector behandlar dina personuppgifter enligt någon av följande lagliga grunder, beroende på varför vi är i kontakt med varandra, vad syftet med behandlingen är och vad det är för typ av information som vi hanterar.

 

Det kan vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i ett avtal. Du som registrerad kan vara part i avtalet, eller så vidtar vi åtgärder på begäran av den registrerade redan innan denne tecknar försäkringen. Det kan exempelvis vara information såsom namn på den försäkrade, försäkringstagare, om försäkrad fastighet, eller information som påverkar vår riskbedömning. Det kan också vara fråga om information som vi behöver för att kunna reglera en skada och fastställa rätt till ersättning genom försäkringen.

 

Om ett avtal mellan dig och oss kräver att vi behandlar hälsoinformation eller andra känsliga uppgifter om dig, kommer vi före behandlingen att inhämta ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du lämnar ditt samtycke till Protector för att vi ska behandla dina personuppgifter i syfte att vi ska kunna ta ställning till om du kan teckna en sjuk- olycksfalls-, liv-, eller sjukvårdsförsäkring kan vi komma att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

 

Vi kan också komma att behandla dina uppgifter för att kunna göra statistiska analyser eller för att beräkna premie. Om du väljer att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter påverkas dock inte lagligheten av sådan behandling som grundar sig på ditt samtycke innan återkallandet. Vi kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om vi inte har några andra lagliga grunder för att fortsätta lagring eller behandling. Vi uppmärksammar dig på att i de fall du återkallar ditt samtycke kan det komma att påverka din rätt till försäkring eller försäkringsersättning. Om vi inte har ditt samtycke att behandla relevanta och nödvändiga personuppgifter (inklusive känsliga personuppgifter i form av hälsoinformation) har vi inte möjlighet att utreda ditt ärende och att beräkna och utge korrekt ersättning.

Vi kan genomföra nödvändig behandling av personuppgifter för ändamål som rör vårt eller en av våra samarbetspartners berättigade intressen, förutsatt att behandlingen av personuppgifter görs med ett tillräckligt skydd av din integritet. Sådan behandling kan vara för att bygga och underhålla cybersäkerhet, för att motverka bedrägeri, eller då det är nödvändigt för att vi ska kunna samarbeta med våra avtalspartners.

 

Vi kan också komma att genomföra personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse, antingen för dig eller för någon annan fysisk person, såsom vid exempelvis skadereglering.

 

Protector kan genomföra personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fastställa eller göra gällande rättsliga anspråk, eller för att försvara sådana. Det kan exempelvis vara fråga om att besluta om din rätt att teckna en försäkring, eller för att kunna besluta om du eller annan har rätt till anspråk på ersättning genom en försäkring.

 

Vi kan också genomföra personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att Protector ska kunna fullgöra någon laglig skyldighet som åligger oss. Det kan vara fråga om att meddela myndigheter om föreliggande försäkring eller utbetalad ersättning, t.ex. av skatteskäl.

Automatiserade beslut

Ett automatiserat beslut innebär att Protector tar beslut utan att någon medarbetare är inblandad i processen. Sådan behandling kan vara att vi beräknar pris automatiskt, utifrån de uppgifter som du, din företrädare eller annan med fullmakt att företräda dig, eller vår samarbetspartner, har lämnat i vårt system. För det fall du skulle påverkas i betydande omfattning av ett automatiserat beslut meddelar vi dig om detta.

Vi kan komma att fatta beslut genom automatiserad behandling när vi reglerar skador över Internet. Vi avgör då skadan utifrån de uppgifter som vi får in och bedömer sedan skadan enligt försäkringsvillkor och beräknar automatiskt vilken ersättning som skall betalas ut. Om du inte är nöjd med beslutet kontaktar du oss så ser vi över saken. Vi kan också komma att skicka påminnelser och e-post via automatiska system.

 

Vi kan komma att behandla personuppgifter för att kunna fatta automatiserade beslut utifrån information som vi får över Internet, exempelvis via vår webbsite. Sådana beslut fattas genom att våra eller våra samarbetspartners IT-system räknar ut rätt pris för försäkringsprodukten utifrån uppgifter såsom information om det objekt som skall försäkras, exempelvis en bil, information om tidigare skada, årsmodell, antal körda mil, eller fastighetsbeteckning och plats för fastighet. Vi kan också komma att skicka påminnelser eller e-post genom automatisk behandling.

 

Vi kan också, i enlighet med lämnat samtycke, komma att använda oss av automatiserade beslut i samband med ansökan om sjuk- olycksfalls-, liv- och sjukvårdsförsäkring där uppgifter om hälsa behandlas. Du har alltid rätt att kontakta oss om det är något du undrar i samband med ett sådant beslut.

 

Direktmarknadsföring

Inom marknadsföring kan Protector komma att använda profilering. Det innebär att vi anpassar information specifikt för dig och vad vi uppfattar som dina behov. Det gör också att du inte behöver få information som du inte vill ha. Du har alltid rätt att kontakta oss för att förhindra profilering relaterad till direktmarknadsföring. Den som inte är kund hos oss och som inte önskar bli kontaktad kan anmäla detta till det så kallade NIX-registret.  

 

Hur länge behandlar Protector dina personuppgifter?

Protector vill att du ska känna dig säker när vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör därför allt vi kan för att skydda din integritet. Det gör vi genom att vi vidtar lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder, samtidigt som våra medarbetare utbildas i att hantera personuppgifter med aktsamhet och i enlighet med lagstiftningen.

 

Ett led i detta är att vi bara sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation eller en personskada registrerad hos oss, behandlar vi personuppgifter om dig.

Ibland har vi en laglig skyldighet att behandla uppgifter längre. På grund av eventuella framtida ersättningskrav som kan relateras till ett försäkringsfall, kommer vissa uppgifter att lagras fram till dess preskriptionstiden (den tid som betecknar till exempel att rätten att göra anspråk på försäkringsersättning och som upphör viss tid efter att ett beslut har fattats eller skada har inträffat) har löpt ut. Personuppgifterna som därefter inte behöver behandlas kommer då raderas omedelbart vid preskriptionstidens slut.

 

Protector har också skyldigheter att kunna redovisa uppgifter enligt exempelvis bokföringslag. Det medför att Protector kan komma att behandla personuppgifter även efter det att ett försäkringsavtal har avslutats eller att en kundrelation har upphört.

 

För det fall vi behandlar personuppgifter för marknadsföring kan uppgifterna komma att behandlas i upp till tre år efter att kundrelationen har upphört. Du har då rätt att höra av dig till Protector med begäran om att dina personuppgifter ska raderas. I dessa fall gör vi en prövning av denna begäran i enlighet med gällande rätt.

 

Din rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring:

Protector hanterar personuppgifter i enlighet med lag och på ett transparent och öppet sätt i förhållande till de registrerade. Vi tillser att personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

 

Du har rätt att få insyn över de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att få veta vilket syfte och vilken behandlingsgrund som vi använder oss av i ditt fall, vilka uppgifter som vi behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare som dina personuppgifter har vidareförmedlats till, under vilken tid personuppgifterna kommer att behandlas av oss och varifrån uppgifterna har inhämtats.

 

Om du menar att Protector har registrerat eller behandlar uppgifter om dig som är oriktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Du kan också i vissa fall begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer då att pröva behandlingen.

 

Vi uppmärksammar dig på att vissa uppgifter kan vara undantagna från rätten till radering. Det är situationer när vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt gällande rätt.

 

Du kan kräva att vi tar bort personuppgifter om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen, om du drar tillbaka ditt samtycke i det fall samtycke har använts som grund för behandling, om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen, eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att det är något vi inte gör rätt i förhållande till dina personuppgifter och om du menar att vi behandlar uppgifter som är felaktiga. Du är välkommen att kontakta dig med specifika frågor.

 

Du har rätt att motta de personuppgifter vi har lagrat om dig på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför uppgifter som vi har mottagit från dig till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och behandlingen av personuppgifterna är baserad på samtycke eller avtal.

Säkerhetsåtgärder:

Protector vidtar vid var tid gällande tekniska, fysiska, rättliga och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda enskildas integritet. Detta sker i enlighet med gällande rätt. Vi tillämpar anonymisering som innebär att personen inte längre kan identifieras utifrån de behandlade personuppgifterna och pseudonymisering som innebär att personuppgifterna inte längre kan kopplas till en individ utan kompletterande information. Vi använder oss av krypterad mejl och begränsar våra medarbetares tillgång till information.

 

I de fall vi samarbetar med externa parter och samarbetet innebär behandling av personuppgifter som Protector är personuppgiftsansvarig för tillser vi att behandlingen är lika säker som när vi behandlar personuppgifterna själva. Vi ser också till att behandlingen görs i enlighet med gällande rätt. För det fall sådan behandling är aktuell görs det bara utifrån laglig grund, eller för det fall den berörda individen har lämnat sitt samtycke. När vi anlitar personuppgiftsbiträden överförs inte personuppgifter utan sådan behandling sker inom ramen för vår kontroll.

 

Beroende på vilken försäkring och vilka personuppgifter som det är fråga om kan personuppgifter komma att behandlas av eller överföras till: bank, finansbolag, innehavare av säkerhetsrätt för försäkrat objekt, försäkringsförmedlare eller ombud som har förmedlat försäkring, samarbetspartners för reparation eller besiktning, såsom byggentreprenörer och verkstäder,

 

Trafikförsäkringsföreningen (se https://www.tff.se) som vi har laglig skyldighet att meddela information om trafikförsäkring och skador till följd av trafik, eller återkrav vid parkeringsskador, återförsäljare, producenter, hälso- och sjukvård, andra försäkringsgivare, myndigheter och nämnder, det branschgemensamma skadeanmälningsregistret (GSR – se gsr.se om behandling av personuppgifter i detta register), samt Larmtjänst (se https://www.larmtjänst.se).

Överföring av personuppgifter utanför EES

Dina personuppgifter behandlas inom den Europeiska unionen (EU) och kan komma att behandlas inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi kan också i ytterst begränsade undantagssituationer komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EU/EES. Det är emellertid något vi aktivt strävar efter att undvika.

Protector strävar efter att skydda din integritet. Det gör vi genom att behandla personuppgifter med varsamhet och genom att vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder. All eventuell överföring sker med tillämpning av dataskyddsförordningens bestämmelser och genom att vi säkerställer att vi skyddar din integritet.

 

 

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill infria dina rättigheter enligt denna policy ber vi dig att vänligen kontakta vår Data Protection Officer via e-post:

DPO@protectorforsakring.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om din personliga information om inte ditt samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Personuppgiftsansvarig:

Den personuppgiftsansvarige är den organisation som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter, och vilka hjälpmedel som används. Protector Forsikring ASA, i rollen som personuppgiftsansvarig, för översikt över de processer, affärsområden och system som behandlar personuppgifter, samt genomför interna kontroller och riskbedömningar för att säkerställa efterlevnad av personuppgiftsregelverket.

Personuppgiftsansvarig kan kontaktas per post: Protector Forsikring ASA, Pb 1351 Vika, 0113 OSLO

Protector Försäkring Sverige:
Protector Försäkring i Sverige kontaktas via brev till följande adress:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
115 31 Stockholm


Var klagar jag på behandlingen?

Det är Integritetsskyddsmyndigheten som kontrollerar att personuppgiftsregelverket följs. Om du upplever något du anser är ett brott mot regelverket, kan du skicka in en skriftlig förfrågan till Integritetsskyddsmyndigheten E-post: imy@imy.se Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

 


 

 

 

Protector Försäkring, 4 september 2022