Hantering av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att ge våra kunder försäkringstjänster. Till exempel när en person som omfattas av ett försäkringsskydd får en skada, behöver vi personuppgifter om den skadelidande så att vi kan uppfylla den skyldighet vi har genom försäkringsavtalet. Det är frivilligt att lämna ut personuppgifter, men utan nödvändiga personuppgifter kommer vi inte att kunna beräkna en korrekt ersättning för en eventuell skada.

Protector Försäkring behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi har ett stort fokus på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med principerna om sekretess, integritet, tillgänglighet och hållbarhet.

Vi observerar att det inte är rekommenderat att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.

Om en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar vi detta till dig i enlighet med personuppgiftsregelverket.

För information om vårt bruk av cookies, se vår cookiepolicy.

Varför och hur behandlar vi personuppgifter?

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det försäkringsavtal du har med oss. Vår behandling av personuppgifter hanteras av våra duktiga och kompetenta medarbetare. Vi använder professionella system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla dina personuppgifter.

Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i våra system. Fysiska dokument med känsliga personuppgifter förvaras inlåsta på säker plats när de inte behandlas av en skadereglerare.

Alla anställda i Protector Försäkring omfattas av tystnadsplikt. Arbetstagaren är pålagd en tystnadsplikt både mot externa personer och mot verksamheter, men även internt mellan kollegor. Tystnadsplikten upphör inte när anställningen avslutas.

Vilka personuppgifter behandlar Protector Försäkring?

Uppgifter som behandlas hos Protector Försäkring kan kategoriseras enligt följande:

  • Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
  • Uppgifter om försäkrad risk och omfattning
  • Hälsoinformation
  • Uppgifter om skador som är nödvändiga för att bedöma krav på utbetalning från en försäkring
  • Uppgifter om tredje part som följer av dennes anknytning till en försäkring, till exempel en förmånstagare

     

Vilka behandlingsgrunder använder sig Protector Försäkring av?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla ett avtal med dig. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter.

Om ett avtal mellan dig och oss kräver att vi behandlar hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om dig, kommer vi före behandlingen att inhämta ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, och behandlingen av dina personuppgifter upphör. Behandlingen av dina personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Vi kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om vi inte har några andra lagliga grunder för att fortsätta lagringen.

Om vi inte får tillåtelse till att behandla relevanta och nödvändiga personuppgifter (inklusive känsliga personuppgifter i form av hälsoinformation), gör vi dig uppmärksam på att vi inte kommer att ha möjlighet att utreda ditt ärende och beräkna en korrekt ersättning.

Vem levererar vi personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part om personuppgiftsregelverket tillåter detta. I vissa fall är det nödvändigt för oss att lämna ut personuppgifter om dig för att kunna uppfylla vårt avtal med dig som försäkringstagare. Detta gäller t.ex. vid specialistvärderingar hos rådgivande läkare vid personskaderelaterade försäkringar, samt vid besiktningar och dylikt vid egendomsskador.

När vi lämnar ut personuppgifter till tredje part i enlighet med regelverket, informeras den registrerade om utlämningen.

Om det är nödvändigt för oss att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Protector Försäkring. Detta för att säkerställa dina rättigheter och skydda din integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från oss omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Hur länge lagrar vi personuppgifter om dig?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation eller en personskada registrerad hos oss, lagras personuppgifter om dig. På grund av eventuella framtida ersättningskrav som kan relateras till försäkringsfallet, kommer vissa uppgifter att lagras fram till att preskriptionsfristen för den aktuella skadehändelsen löper ut. Den personliga informationen kommer sedan att raderas omedelbart.

Din rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Rätt att kräva insyn:

Du har rätt att få insyn över de uppgifter vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund vi använder oss av, vilka uppgifter om dig som vi behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering:

Om du tror att Protector Försäkring har registrerat uppgifter om dig som är oriktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Du kan kräva att vi tar bort personuppgifter om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om du drar tillbaka ditt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att det är något vi inte gör rätt i förhållande till dina personuppgifter.

Rätt till dataöverföring:

Du har rätt att motta de personuppgifter vi har lagrat om dig på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför uppgifter som vi har mottagit från dig till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och behandlingen av personuppgifterna är baserat på samtycke eller avtal.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill infria dina rättigheter enligt denna policy ber vi dig att vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig via e-post:

DPO@protectorforsakring.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om din personliga information om inte ditt samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Personuppgiftsansvarig:

Den personuppgiftsansvarige bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter, och vilka hjälpmedel som används. Protector Forsikring ASA, i rollen som personuppgiftsansvarig, för översikt över de processer, affärsområden och system som behandlar personuppgifter, samt genomför interna kontroller och riskbedömningar för att säkerställa efterlevnad av personuppgiftsregelverket.

Personuppgiftsansvarig kan kontaktas per post: Protector Forsikring ASA, Pb 1351 Vika, 0113 OSLO

Protector Försäkring Sverige:
Protector Försäkring i Sverige kontaktas via brev till följande adress:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
115 31 Stockholm


Var klagar jag på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om du upplever något du anser är ett brott mot regelverket, kan du skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.